Červený Hrádek


Rubriky

Červený Hrádek tvoří severovýchodní okraj městského obvodu Plzeň 4 a rozkládá se na katastrální výměře 4,47 km2.

Označení Červený Hrádek je poprvé doloženo roku 1432. Původ označení má patrně souvislost s červenou střešní krytinou zdejší tvrze. Historie osídlení sahá až do doby bronzové a halštatské, což dokazují archeologické nálezy z této doby, zejména pak pohřebiště v polesí Černá myť. Osídlení se do této lokality navrací až s příchodem Slovanů v 8. století na nedaleký Holý vrch nad Bukovcem, odkud byl osídlen i Červený Hrádek. Obec jako taková, je zmiňována roku 1384 ve spojitosti s Heřmanem z Hrádku, jenž dal zbudovat i zdejší sídlo. Poté Hrádek a s ním samostatné panství mění majitele až je roku 1503 předmětem dědictví Malesických bratrů z Poutnova Štěpána, Beneše a Jiřího. Následně opět panství měnilo majitele a koncem 15. století je uváděna tvrz uváděna jako pustá. Centrem vlastního malého panství se Červený Hrádek stává nejspíše až v polovině 16. století. V souvislosti s tím byla obnovena tvrz, dvůr a vznikají i dvě usedlosti. I v dalším období docházelo k četným změnám majitelů. Nakonec panství Červený Hrádek i s vesnicí Bukovec kupuje roku 1724 město Plzeň. Krátce poté byla zchátralá tvrz stržena a na jejím místě postaven domek pro myslivce čp. 5. K ochraně bývalé tvrzi sloučili i dva rybníky, dolejší v místě dnešního parku a hořejší, jehož hráz je patrná v zahradě domu čp. 26. Do počátku 18. století byl Červený Hrádek tvořen prakticky pouze tvrzí, dvorem a několika usedlostmi, dohromady tedy kolem 50 lidí. Roku 1713 zde již bylo 12 usedlostí a 90 lidí. Po raabizaci v roce 1839 je uváděno již 53 domů. Po stavbě císařské silnice z Plzně do Prahy v letech 1811 až 1812, byla roku 1812 postavena při této i hrádecká hospoda a roku 1835 nová hrádecká myslivna. Mimo tehdy převažující zemědělský ráz, se zde v 70. a 80. letech 19. století rovněž pálilo vápno (polní trať Ve vápencích).

Roku 1872 byla přijata žádost místních, aby děti nemusely docházet do školy do Dýšiny a roku 1875 byla postavena škola. V roce 1908 byla nahrazena novou budovou, která sloužila až do roku 1964, kdy děti začali docházet do školy v Doubravce. V roce 1907 vzniká v Červeném Hrádku Sbor dobrovolných hasičů. V roce 1931 došlo k elektrifikaci obce, v roce 1937 se uskutečnilo první filmové představení.

V roce 1945 došlo k připojení Červeného Hrádku k Plzni. V roce 1964 byla obec včleněna do okresu Plzeň-sever, avšak v roce 1978 opět připojen k Plzni. Zdejší, postupem času velmi rozrostlé, JZD bylo ustanoveno v roce 1952.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *