Silniční průtah I/27 Tyršův sad – Sukova


Rubriky

Silniční průtah I/27 Tyršův sad – Sukova je 1024 metrů dlouhou 2. etapou jižního dálničního přivaděče dálnice D5. Začíná na kilometru 1,250 provizorním sjezdem z přivaděče na stávající silnici I/27 v nadmořské výšce 331,60 m n.m. Čtyřpruhová silnice kategorie S 22,5/70 pak překonává mostem železniční trať Plzeň – Klatovy a poté stoupá podél Borské věznice k mimoúrovňové křižovatce s Dobřanskou ulicí a dále až na kótu 349,00 v místě napojení na kruhový objezd v Sukově ulici. V úseku Dobřanská – Sukova je přivaděč přemostěn lávkou pro pěší koncipovanou pro možnou přestavbu v tramvajový most. Odvodnění oblasti je řešeno nově vybudovanou kanalizací umístěnou ve středovém pásu přivaděče a svedenou do nově vybudované usazovací nádrže. Součástí stavby je dále kolektor v prostoru s Dobřanskou ulicí, její úprava, překládka inženýrských sítí, výstavba protihlukových stěn, demolice některých objektů a stavba nových pro Vězeňskou službu.
Přivaděč byl uveden do provozu 30. 11. 2011.

Významná data stavby:
01/1998   Souhlas s EIA
04/2000  Vydání územního rozhodnutí
09/2007  Vyhlášení výběrového řízení
04/2008  Vydání stavebního povolení a zahájení stavby
11/2011    Uvedení do provozu

Rekapitulace technických údajů:
Hlavní trasa
délka: 1024 m
kategorie: S 22,2/70; MS 9,5/50
plocha vozovek: 19 250 m2
počet stavebních objektů: 1
Mostní objekty
počet mostů: 2
– z toho přes trať ČD: 1
přes hlavní trasu: 1
počet lávek: 1
plocha mostů: 2420 m2
Mimoúrovňové křižovatky
počet: 1
délka větví: 430 m
Protihlukové stěny
počet: 2
plocha stěn: 444 m2
Přeložky ostatních komunikací
počet objektů: 6
plocha vozovek: 12 380 m2
Přeložky inženýrských sítí
vodohospodářské objekty: 16
objekty elektro: 21
přeložky plynovodu: 1
Celkový objem zemních prací
výkop: 236 078 m3
násyp a aktivní zóna: 67 400 m3

Název stavby: Silnice I/27 Plzeň, Tyršův sad–Sukova, 2. stavba
Místo stavby: Plzeňský kraj
Katastrální území: Plzeň
Druh stavby: novostavba, liniová
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, Plzeň a Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, Plzeň
Projektant: Pontex spol. s r.o., středisko Plzeň, Bělohorská 7, Plzeň
Předpokládaná cena stavby bez daně:
738 299 213 Kč (ŘSD 655 243 767 Kč,
město Plzeň 83 055 446 Kč)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *