Most Generála Pattona

Most Generála Pattona převádí v severo-jižním směru silnici I/20 přes řeku Mži, silnici I/26 a dále přes další komunikace místního významu. Most tvoří prakticky dva těsně přiléhající mosty označené 20-036..1 pro směr z Lochotína do centra (staničení 79,471) a 20-036..2 pro směr z centra na Lochotín (staničení 79,474). Pokračovat„Most Generála Pattona“

Silniční most Bílá Hora

12. listopadu 2012 byla zahájena nového mostu pod Bílou horou, který by měl svojí funkcí trvale nahradit intenzivní dopravě již nevyhovující Masarykův most přes Berounku. Dotčená silnice  II/231 je od října 2008 vedena dočasně po paralelním provizorním mostě. Po dokončení nového mostu (červenec 2014) by měl být provizorní most odstraněn a Masarykův most by měl sloužit pro pěší a cyklisty. Most by měl mít délku 124 metrů a navázat by měl na novou 627 metrů dlouhou přeložku přilehlé komunikace na Jateční ulici. Řešení vozovky by mělo být dvoupruhové o šířce jízdního pruhu 7 metrů. Stavbu, včetně nezbytné opravy Masarykova mostu by mělo realizovat sdružení Eurovia CS a Swietelsky stavební.

Vizualizace záměru

Fotografie současného stavu lokality je zachycen v připojené fotogalerii.

Most ve Štruncových sadech

Lávka přes mži, Štruncovy sadyMost spojující Štruncovy sady a Luční ulici má délku přemostění 81,1 m,  stavební výšku 3 m,  šířku mezi zábradlím 7,7 m a šířku mezi obrubami 3 metry. Výška nad terénem je 7,8 metrů a délka mostního pole 52,5 metru.  Zábradlí je ocelové, trubkové,  o výšce 1 m. Konstrukce mostu je ocelová, svařovaná, plnostěnná, s dvěma nosníky a příčníky tvořící nosnou konstrukci mostovky. Spodní část tvoří 7 masivních železobetonových pilířů o průměru 0,8 metru podpírajících příjezdovou rampu (5 od Luční ulice, 2 na straně Štruncových sadů) a dvě železobetonové opěry o šířce 1,2 m, délce 11, 2 metrů a výšce 4,35 a 4,45 metru. Zatížitelnost mostu je 4/8/13 tun.
Evidenční číslo mostu je PM-056.
5.4.2011-31-5-2011 provedena firmou Super-Krete Czech s.r.o. oprava.

Tyršův most

Historie

Silniční Tyršův most přes řeku Radbuzu v Doudlevcích, který spojuje Radobyčice a další vsi v okolí s Plzní, byl postaven dle návrhu prof. Ing. Františka Faltuse, DrSc., v roce 1933, jako první úplně svařovaný obloukový most na světě. Tento most, který ve své době patřil mezi pět nejodvážnějších staveb světa, nahradil starší ocelový most do Rabyčic, který překonával řeku Radbuzu přibližně 150 metrů východněji. Dosud je v terénu na levém břehu patrný průběh cesty od původního mostu do Doudlevec. Konstrukce Tyršova mostu byla vyrobena a smontována mostárnou Škodových závodů v Plzni.V roce 1994 byl most prohlášen za nemovitou kulturní památku. V letech 1994 až 1995 byla provedena zásadní a často oprávněně kritizovaná rekonstrukce, při níž byl z původního mostu zachován pouze oblouk. Ostatní části byly vytvořeny odlišně od původní podoby. Na přestavbu odkazuje pamětní deska vsazená do mostu.

Technický popis

Most přes řeku Radbuzu nese označení 18032-4 a je ve správě Plzeňského kraje. Tvoří jej ocelové obloukové pole o rozpětí 50,6 metru a dvě železobetonová předmostí.

Délka přemostění: 77,8 m
Délka nosné konstrukce: 78,6 m
Výška nad terénem: 14,6 m
Výška nad hladinou: 10,8 m
Stavební výška: 1,6 m
Úložná výška: 0,81 m
Volná šířka: 11 m
Šířka mezi obrubami: 7 m
Šířka chodníků (každý): 2 m
Plocha mostu: 903,9 m2
Plocha vozovky: 550,2 m2
Plocha chodníků: 314,4 m2

Nosnou konstrukci tvoří dva dvoukloubové ocelové nosníky o výšce 0.95 m. Oblouky jsou mezi sebou zavětrovány na vzdálenost 6.3m. Na horní pásnici oblouků jsou stojky pro podepření mostovky o vzájemné vzdálenosti 4.35m. Mostovku tvoří ocelová ortotropní deska jako spojitý nosník, jehož podpory tvoří stojky na obloucích, dva betonové pilíře, dvě ocelové kyvné stojky a dvě krajní betonové opěry. Na ortotropní desce je v tloušťce 85 mm izolační a živičná skladba vozovky.
Spodní stavbu tvoří krajní opěry tvořené zeminou, škvárou a prostým betonem o délce 10 metrů a výšce 6,5 až 14 metrů a potom 2 členité pilíře tvořící mezilehlou podpěru o délce 10 metrů, šířce 2 metry a výšce 13,5 metru.

Literatura
  • Cais Jiří, Vodřich Ladislav, Průvodce naučnou stezkou údolím Radbuzy. Plzeň: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, 2011.
  • Wikipedia: Tyršův most [online][vid. 14.1.2012]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tyršův_most_(Plzeň)
  • eStav.cz: Technické památky v Plzni a na Plzeňsku [online][vid. 14.12012]. Dostupné z: http://www.estav.cz/region/plzensko/techpam.asp

Rooseveltův most

Původní přemostění v dané lokaltě zajišťovali mosty dva. Při pohledu od centra města první přes Valchářskou strouhu na Rychtářku a druhý prakticky v přímém směru od prvního z Rychtářky přes Mži na Roudnou. 23.11.1850 začal sloužit nový kamenný tříobloukový most přes Mži, který byl vytvořen mírně západním směrem od původního, čímž byl vytvořen typický zalomený koncept. Původní kamenné zábradlí bylo v letech 1889 až 1890 nahrazeno ocelovým. V 80. letech 20. století byl most radikálně přestavěn.

Dominantou mostu je soubor soch pocházejících z různých míst města. Současné uspořádání je při pohledu od centra následující:
– vlevo:
Socha sv. Rocha

Původně byla socha z roku 1725 umístěna na domě č. p. 140 v Saské ulici. Původ je připisován widmanovské dílně, avšak umělecká kvlaita není vysoká.

Socha sv. Judy Tadeáše

Tato umělecky velmi cenná socha je jako jedinná ze souboru soch na mostě signována (na levé straně podstavce): „OPUS LAZARI W 1745“. Původní umístění sochy bylo u vstupní brány na hřbitov u kostela sv. Bartoloměje na dnešním námětí Republiky.

Sousoší Kalvárie

Sochy po stranách litinového krucifixu, který byl odlit v plaské huti a na most osazen v roce 1852, vlevo Panna Marie a vpravo sv. Jan, byly původně ozdobou Pražského kamenného mostu naproti sousoší Piety. Vznik je datován do roku 1750 a autorem je A. Herich.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Neobvyklé zpodobnění, které podle posledních poznatků pochází rovněž od Lazara Widmana. Vznikla v 30. letech 18. století a byla umístěna již na původním mostě.

– vpravo:
Socha sv. Františka Serafinského

Socha původně zdobila Pražský most přes Radbuzu. Vznikla ve 30. letech 18. století, autor je však neznámý.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha původně stávala u Říšské brány. Její vznik je datován do druhé čtvrtiny 18. století.

Socha sv. Bonaventury

I tato socha, původně stávající u brány hřbitova při kostelu sv. Bartoloměje, je někdy přisuzována Lazaru Widmanovi, avšak většinou je přijímán názor o neznámém autorovi.

Socha sv. Jana Sarkandera

Tato socha z 30. let 18. století je přisuzováína přímo Lazaru Widmanovi a její původní umístění bylo na starém mostě přes řeku Mži.

Technické parametry mostu
Most se skládá ze čtyř částí: přes Tyršovu ulici (PM-003), oblouk (PM-002), most přes Mži (PM-001) a oblouk přes inundaci řeky (PM-003a).

PM-001: Rooseveltův most

Délka mostu: 88,95
Délka přemostění:
Celková šířka: 11,5
Šířka mezi zábradlím: 11
Šířka mezi obrubami: 7
Levý chodník 2
Pravý chodník: 2
Stavební výška: 1,66
Výška nad terénem: 11,4
Plocha mostu: 1022,92
Plocha vozovky: 622,65
Plocha chodníků: 355,8
Zatížitelnost normální:
Zatížitelnost výhradní:
Zatížitelnost výjimečná:
Zábradlí: ocelové
Ostatní vybavení mostu: 3x kabelový žlab, 2x PVC
Nosná konstrukce: 3 pole po 26,65 metrech. Klenba zesílená spojitým  železobetonovým  nosníkem s převislými konci s náběhy nad podporami a s trámovým profilem ve střední části mostních polí. Původní klenba z pískovcových kvádrů je nadbetonována o 0.10 m betonem s Kari sítí a nese pouze vlastní tíhu.
Spodní stavba: Dvě krajní podpěry, 2 pilíře, vše železobeton, příp. kamenný obklad.
 Náčrtek:  

PM-002: Oblouk mostu

Délka mostu: 84,22
Délka přemostění:
Celková šířka: 12,65
Šířka mezi zábradlím: 11
Šířka mezi obrubami: 7
Levý chodník 2
Pravý chodník: 2
Stavební výška: 1,06
Výška nad terénem: 5,2
Plocha mostu: 1065,38
Plocha vozovky: 589,54
Plocha chodníků: 336,88
Zatížitelnost normální: 32
Zatížitelnost výhradní: 80
Zatížitelnost výjimečná: 196
Zábradlí: ocelové
Ostatní vybavení mostu: chráničky kabelů
Nosná konstrukce: 5 polí. Spojitá železobetonová deska s konzolami, šířky 8.5 m, s konzolami 2×1.25 m, tl. desky konst. 0.80 m, tl. konzol konst. 0.30 m. Nad podporami jsou v desce skryté příčníky š. 2.20 m. Ložiska hrncová nad každou podporou 2 ks, pevné ložisko je osazeno nad pilířem D (vně oblouku).
Spodní stavba: 6 železobetonových podpěr
Náčrtek:  

PM-003: Přemostění Tyršovy ulice

Délka mostu: 33,3
Délka přemostění: 30
Celková šířka: 13,5
Šířka mezi zábradlím: 11
Šířka mezi obrubami: 7
Levý chodník 2
Pravý chodník: 2
Stavební výška: 1,1
Výška nad terénem: 56,33
Plocha mostu: 449,55
Plocha vozovky: 233,1
Plocha chodníků: 199,8
Zatížitelnost normální: 60
Zatížitelnost výhradní: 133,5
Zatížitelnost výjimečná: 190
Zábradlí: ocelové
Ostatní vybavení mostu:
Nosná konstrukce: Železobetonová předpjatá spojitá deska o dvou polích, šířky 10.5 m s oboustrannými konzolami vyloženými 1.35 m. Tl. desky 0.80 m.
Spodní stavba: 3 železobetonových podpěry ze železobetonu B 250, založené na velkoprůměrových pilotách.
Náčrtek:  

PM-003a: Přemostění inundace

Délka mostu:
Délka přemostění: 14,8
Celková šířka: 10,3
Šířka mezi zábradlím: 10
Šířka mezi obrubami: 6
Levý chodník 2
Pravý chodník: 2
Stavební výška: 2,15
Výška nad terénem: 5,1
Plocha mostu:
Plocha vozovky:
Plocha chodníků:
Zatížitelnost normální:
Zatížitelnost výhradní:
Zatížitelnost výjimečná:
Zábradlí: litinové v 1,1 m
Ostatní vybavení mostu:
Nosná konstrukce: Segmentová kvádrová kamenná klenba, vzep. 2.9 m, tl. 0.95 m, š. 9.4 m, čelné zdi z lomového kamene.
Spodní stavba:
Náčrtek:  

Most přes železniční trať u Prokopávky

Stojí na místě bývalého dřevěného mostu, díky očouzení od parních lokomotiv zvaného Černý. Zbytky původního mostu jsou patrné na severní straně mostu současného. Současný most nese evidenční číslo PM-007. Původní most nahradil v roce 1965, v letech 1999-2000 byl kompletně rekonstruován. Most o délce 40.67 metrů, šířce 8.4 metrů a stavební šířce 1.43 překlenuje železniční trať z Plzně do Žatce ve výšce 7.65 metrů. KOnstrukce mostu je tvořena osmi betonovými nosníky KA-61 o délce 22.6, výšky 1.1 a 0.98 metru uloženými na dvou krajních opěrách z prostého betonu. Nosnosti mostu jsou 26 t normální (Vn), 78 t výhradní (Vr) a 149 t výjimečná (Ve). Povrch vozovky je živičný, povrch chodníku o šířce 1.5 m vlevo a 0.5 m vpravo (ve směru z Bolevce ) je betonový. Po obou stranách je ocelové svařované zábradlí. V chodníku je uložen v chráničce telekomunikační kabel.