Výjezdové stanoviště záchranné služby Doubravka


Dne 1.3.2017 by uvedeno do provozu nová výjezdové stanoviště Záchranné služby Plzeňského kraje. Předchozí stanoviště fungovalo do roku 2000 v Nemocnici u sv. Jiří. Ve zrekonstruovaném objektu na adrese Ke. sv. Jiří 2/3 tak nyní sídlí jedna výjezdová skupina rychlé zdravotní pomoci, tedy výjezdová skupina bez lékaře.

Velké divadlo

Pro stavbu nové budovy městského divadla, které by svou kapacitou a možnostmi odpovídalo potřebám rozvíjejícího se města, byl vybrán pozemek tzv. nad rybníčkem. Dne 20. 12. 1895 bylo započato s přípravnými pracemi. V červnu 1896 byla vypsána veřejná architektonická soutěž, kdy ze 13 projektů byl k realizaci byl ze 13 přihlášených návrhů vybrán projekt Antonína Belšánka. Stavební práce byly zahájeny v lednu 1899. Autorem strojního zařízení jeviště byl inspektor vídeňského Burgtheatru F. B. Bretschneider, železné konstrukce byly dodány Škodovými závody, elektrické osvětlení projektovala firma Bartelmus, Donát a spol., avšak realizoval úspornější František Křižík. Pokračovat„Velké divadlo“

Kampus lékařské fakulty

Záměr vybudovat v prostoru mezi Fakultní nemocnicí Plzeň na Lochotíně a Karlovarskou ulicí kampus Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni je již staršího data. Konkrétních rysů tento záměr začal nabírat na počátku tohoto tisíciletí v souvislosti s odkupem potřebných pozemků od města. Spolu s tím začaly vznikat různé návrhy na podobu tohoto areálu. Od roku 2008 již dochází k realizaci záměru a to nejprve směrem k dotacím (2010) a od září 2012 i k prvním terénním pracím na stavbě 1. etapy Univerzitního medicínského centra (UniMeC) a Biomedicínského centra. Autorem architektonického řešení je AS Projekt, s.r.o. a zhotovitelem firma GEMO Olomouc s.r.o. Náklady na stavbu 1. etapy Univerzitního medicínského centra by měly činit 218,3 mil. Kč s plánovaným dokončením v září 2014 a v případě Biomedicínského centra 500,6 mil. Kč s termínem dokončení červen 2015. Univerzitní medicínské centrum, umístěné v sedmipodlažní budově, bude sloužit pěti teoretickým ústavům fakulty: Ústav farmakologie a toxikologie, Ústav patologické fyziologie, Ústav fyziologie, Ústav biologie a Ústav biofyziky. Celková užitná plocha bude činit více než 5000 m2. Laboratoře nového biomedicínského centra o ploše 4000 m2 budou v dalších dvou nižších budovách.
Jedna z architektonických studií:

Zamýšlená finální podoba kampusu:
Vizualizace kampusu lékařské fakulty v Plzni

Jak již bylo zmíněno, stavba byla zahájena v září 2012 terénními pracemi , na které navázal v říjnu 2012 archeologický průzkum lokality.


Vizualizace: Webové stránky Univerzity Karlovy http://www.cuni.cz/UK-3211.html

Bazén Lopatárna

Bazén LopatárnaV médiích se v průběhu roku 2012 objevilo několik úvah nad stavbou akvaparku v Plzni, přičemž jednou z uvažovaných lokalit je právě prostor bývalého venkovního bazénu na Lopatárně. Hledat však nějaké informace k tomuto dnes již zcela zdevastovanému areálu bude velmi nesnadné a tak jsem vložil alespoň nějaké fotografie. Ve svých mlhavých vzpomínkách mám tento areál na počátku 90. let ještě v provozu a podle leteckých snímků byl ještě snad  v solidním stavu i na konci 90. let. V roce 2005 již devastace probíhá patrně v plném proudu a v posledních 2 až 3 letech byla dovršena naprostým „odkovením“ areálu, který dle všudypřítomného začernění stropů slouží nejrůznějším individuím pro vypalování kovu z kabelů apod. Současní dva soukromí vlastníci s areálem dosud nijak nenakládají. Co se týče doby vzniku, dá se konstatovat, opět z dostupných leteckých snímků, že stavba byla realizována kolem roku 1982, neboť v tuto dobu jsou již patrné stavby (budova technologie je ještě nezastřešená) i bazén.

Bytový dům CIRCLE

Dům na rohu ulic Puškinovy a Budilovy byl vystavěn v letech 2010-2011. Tři podzemní podlaží tvoří garáže, v prvním nadzemním podlaží jsou situovány 4 nebytové prostory a v 2. až 8. nadzemním podlaží pak 68 bytových jednotek, přičemž v 8. podlaží jsou byty mezonetového typu. Projektantem stavby je ateliér O’R’Y’X architecture s.r.o, zhotovitel Unistav a.s. a investor NB – Invest s.r.o.

Vodojem Radčice

Vodojem RadčicePři dnešní cestě domů „zkratkou“ přes Radčice mi padla do oka zajímavá betonová stavba nad Radčicemi. Původně jsem se domníval, že se jedná o cosi kanalizačního, ale ne, je to vodojem. A teď, při pohledu na letecké foto oné lokality vidím, že se nejedná ani o novostavbu, neboť zde již jakási podzemní stavba zachycena je. Ostatně si teď uvědomuji, že opodál byla halda suti.
Nová betonová stavba je tvořena centrální částí rozdělenou podélně na dvě komory, obslužnou komorou v horní části a druhou v dolní částí. V horní části je vodojem napojen na PVC rozváděcí řad o světlosti 110 mm v tlakovém pásmu VDJ Sylván do tohoto vodojemu. V dolní části pak litinový rozváděcí řad o světlosti 100 mm v 1. tlakovém pásmu Radčice zásobuje tento městský obvod.

Muzeum církevního umění

Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze, zvané též Diecézní muzeum, bylo v areálu bývalého františkánského kláštera v Plzni založeno v roce 1998. S postupující opravou celého areálu bylo však v roce 2007 uzavřneo. 15. června 2012 ve 12:00 hod. by mělo dojít k jeho slavonostnímu znovuotevření v nové podobě. Pro veřenost by mělo sloužit od 16. června 2012. Bližší informace o muzeu budou poté následovat.