Bývalá manipulační kolej do Světovaru

Pivovar Světovar disponoval železniční vlečkou z železniční trati Plzeň-České Budějovice resp. z nádraží Plzeň-Koterov. Manipulační železniční vlečka odbočovala z kolejiště nádraží Plzeň-Koterov ihned za severním koncem nádražní budovy a obloukem se stáčela vlevo k západu. Procházela současným porostem a křížila Koterovskou ulici. Poté se obloukem vpravo stáčela k severu, překročila Slovanskou alej a vstoupila do areálu Světovaru, kde se rozdělila na dvě větve a vstoupila mezi budovy. Kolej byla zrušena v 60. letech 20. století. Pokračovat„Bývalá manipulační kolej do Světovaru“

Manipulační kolej do areálu bývalého ZZN na Belánce

Manipulační kolej odbočuje na jižním konci železniční zastávky Plzeň – zastávka z  trati 183 Plzeň – Klatovy a Železná Ruda. Probíhá zastávkou paralelně s hlavní kolejí trati resp. západně od ní. Na úrovni severního konce nástupiště se počíná odklánět západním směrem a mírně stoupá směrem k Nemocniční ulici. Nejprve protíná přechod pro pěší a následně úrovňově Nemocniční ulici a vstupuje do vrat areálu bývalého ZZN na Belánce. Za vraty areálu se nachází obilní výsypka a poté výhybka rozděluje trať na dvě manipulační koleje, které končí u severní zdi ohraničující areál. Celková délka manipulační koleje je cca 550 metrů.
Historie této manipulační koleje je spojena s bývalou továrnou bratří Belaniů a zakreslena je již na plánu města z roku 1902.